Πρότυπα & Νομοθεσία

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, το Π.Δ. 334/94 και τον Κανονισμό 305/2011, τα προϊόντα του τομέα των κατασκευών φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σήμανση CE.
 

Η παραγωγή και πιστοποίηση των προϊόντων από διογκωμένη πολυστερίνη EPS γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη».
 

Ειδικότερα ανά εφαρμογή εφαρμόζονται:

Εφαρμογές θερμομόνωσης κτιρίων:

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2008: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή»

ΕΛΟΤ EN 14309:2009: « Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή»

prEN 16025-1:«Θερμομονωτικά και/ή ηχομονωτικά προϊόντα στον τομέα των κατασκευών - Σύμμεικτα σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS - Μέρος 1: Απαιτήσεις για βιομηχανικά έτοιμα για χρήση ξηρά κονιάματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS»

prEN 16025-2:«Θερμομονωτικά και/ή ηχομονωτικά προϊόντα στον τομέα των κατασκευών - Σύμμεικτα σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS - Μέρος 2: Εφαρμογή των βιομηχανικά ετοίμων για χρήση ξηρών κονιαμάτων με διογκωμένη πολυστερίνη EPS»

ΠΕΤΕΠ 03-07-15-02: «Ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη»
 

Εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων:

ΕΛΟΤ EN 13499:2003: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS) από διογκωμένη πολυστερίνη – Προδιαγραφή»

ΠΕΤEΠ 03-06-02-04: «Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα»

ETAG OO4 – Οδηγία για Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση για «Εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS) με λεπτότοιχα επιχρίσματα»
 

Άλλα προϊόντα:

ΕΛΟΤ EN 15037.04: «Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυστερίνη»

ΕΛΟΤ EN 14509: «Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα – Προδιαγραφές»
 

Τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσμος έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες μέχρι σήμερα για την αναβάθμιση των προϊόντων του κλάδου και τα μέλη του έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά μεγέθη σε εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου παραγωγής, σε Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και σε έμψυχο δυναμικό.
 

Το κράτος είναι υποχρεωμένο βάσει του Ν.3728/2008 να θέση σε πλήρη λειτουργία την «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς» στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό:

  • τη διεξαγωγή έλεγχων στους χώρους παραγωγής, εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ή μεταφοράς προϊόντων και εμπορευμάτων,
  • την επιβολή κατάσχεσης και καταστροφής εμπορευμάτων και προϊόντων που διατίθενται με παράνομο τρόπο (χωρίς σήμανση CE, ή φέροντα πλαστές σημάνσεις),
  • την επιβολή χρηματικών προστίμων κατά τον Αγορανομικό Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία και την παραπομπή στην εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

για την προστασία των πολιτών και την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού.