Οδηγός θερμομόνωσης

Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο ΕΡΕΝΤΙ Α.Ε., το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. εκπόνησε παραμετρική μελέτη 36 τυπικών κτιρίων με σκοπό τον προσδιορισμό πάχους μόνωσης διογκωμένης πολυστερίνης EPS, για τα διάφορα δομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα, οροφές) προκειμένου το κτήριο να καταταχθεί στην Ενεργειακή Κατηγορία Β ή Β+ του Κ.Εν.Α.Κ., καθώς επίσης στα Παθητικά Κτίρια.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δικτυακά την εφαρμογή με την επιλογή (πάχη θερμομόνωσης) στην κεντρική σελίδα.

 

     alt


Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Θερμομόνωσης του ΥΠΕΚΑ:
Πρακτικές Οδηγίες για Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εξοικονόμησης Χρημάτων με Ορθολογική Χρήση Ενέργειας.


Σημείωση: Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν 36 τύποι κτιρίων στις 4 κλιματικές ζώνες. Τα κτήρια αυτά θεωρείται ότι πληρούν, τις ακόλουθες προδιαγραφές - προϋποθέσεις:

i. Τα Η/Μ συστήματα του κάθε κτιρίου πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κ.Εν.Α.Κ.
ii. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας των ανοιγμάτων των κτηρίων πληρούν τα όρια που τίθενται από τον Κ.Εν.Α.Κ., τόσο για τα ανοιγόμενα στοιχεία, όσο και για τις γυάλινες προσόψεις για κάθε θερμική ζώνη
iii. Οι αυτοματισμοί του κτιρίου θα είναι τουλάχιστον Κατηγορίας Γ, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1-2010
iv. Τα ανοίγματα θα καλύπτουν περιμετρικά το 30% των κάθετων επιφανειών του κτηρίου
v. Το κτήριο θα θεωρείται εκτεθειμένο από όλες τις πλευρές του
vi. Θα εκμεταλλεύεται πλήρως τα ηλιακά κέρδη το χειμώνα ενώ θα έχει τη στοιχειώδη δυνατή σκίαση το καλοκαίρι.