Επισημάνσεις: 1Τα πεδία με γκρι φόντο δίνουν τις τιμές Θερμικής Αγωγιμότητας & Θερμικής Αντίστασης των γραφιτούχων προϊόντων. 
                          2Αντιπροσωπεύει τις μέσες τιμές του συνόλου των πιστοποιημένων παραγωγών του Συνδέσμου. Ενδέχεται μερικοί πιστοποιημένοι
                            παραγωγοί να επιτυγχάνουν τις ίδιες αντοχές με μικρότερη πυκνότητα.