Θεμελίωση

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και σημαντικές εφαρμογές του γεωαφρού EPS είναι στη θεμελίωση συμβατικών έργων, καθώς επίσης και έργων υποδομής.

09 04 img 0305Για τα έργα υποδομής οι εφαρμογές αναλύονται στις επιμέρους ενότητες:

  • Ελαφρά Επιχώματα
  • Μεταβατικά Επιχώματα

Στα συμβατικά έργα, όπως είναι οι θεμελιώσεις κτιρίων, μπορεί να καλύψει όλων των ειδών και τύπων τυπολογίες οι οποίες για λόγους απλοποίησης μπορούν να ταξινομηθούν στις:

  • Συμβατικές και
  • Radie

Και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να επιτύχουμε τα εξής βασικά πλεονεκτήματα:

  • Ταχύτητα
  • Οικονομία
  • Καθαριότητα
  • Αξιοπιστία 
  • Ενιαία αντοχή και συμπεριφορά του φορέα

Ο γεωαφρός EPS μπορεί να επιλύσει ακόμη και σύνθετα προβλήματα θεμελίωσης όπως επί παραδείγματι θεμελίωση ακροβάθρων γεφυρών σε εδάφη με χαμηλή φέρουσα ικανότητα, αντικαθιστώντας τις συμβατικές πανάκριβες μεθόδους θεμελίωσης (εξυγιάνσεις, πασσάλους, προφορτίσεις κ.λπ.).

Με τη χρήση γεωαφρού EPS κερδίζουμε: ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ


 

Συμβατική Θεμελίωση


09-04-01-109-0913 imgΤο 2008 ολοκληρώθηκε το Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα:

«ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

από το Ε.Μ.Π. / Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κων/νος Σπυράκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Επιστημονικός Συνεργάτης: Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς της Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) όταν αυτή χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης μεταξύ των πεδιλοδοκών θεμελίωσης κτιριακών οικοδομικών έργων. 

09 04 01 109 0915 img

Στόχος ήταν να εξετασθεί η ευεργετική δράση του EPS στη διαστασιολόγηση της πλάκας (ισογείου ή υπογείου) η οποία εδράζεται επί πεδιλοδοκών, έτσι ώστε να επιλύσει χρόνια προβλήματα του χώρου των κατασκευών.

Εξετάστηκαν οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις έργων θεμελίωσης οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των έργων.
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.30m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 97 % (EPS 50), 99% (EPS 80) και 100 % (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός. Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 51 % (EPS 50), 91 % (EPS 80) και 94 % (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (5m x 5m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 80) και 99 % (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100% (EPS 50), 93% (EPS 80) και 95% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.3m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 96% (EPS 50), 98% (EPS 80) και 99% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και 97% (EPS 50), 99% (EPS 80) και 100% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100 %(EPS 50), 94% (EPS 80) και 96 % (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση του κεντρικού ανοίγματος κατά τη διεύθυνση x-x και 100% (EPS 50), 92% (EPS 80) και 94% (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.
 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ 4m x 7m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 97 % (EPS 80) και 98 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και σε 100 % (EPS 50), 98 % (EPS 100) και 99 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 100 % (EPS 50), 95 % (EPS 80) και 97 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση x-x και σε 100 % (EPS 50), 91 % (EPS 100) και 93 % (EPS 100) κατά τη διεύθυνση ψ-ψ σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.
 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.30m x 1.00m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 100 % (EPS 50), 100 % (EPS 80) και 100% (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός. Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 98 % (EPS 50), 99 % (EPS 80) και 99% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ (6m x 6m) ΜΕ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ (0.25m x 0.70m)

Η ύπαρξη διογκωμένης πολυστερίνης κάτω από τις πλάκες θεμελίωσης πάχους 7 cm για δείκτη εδάφους Κεδ= 10.000 kΝ/m3 μειώνει δραματικά τη μέγιστη ροπή ανοίγματος σε ποσοστό της τάξης του 99% (EPS 50), 100% (EPS 80) και 100% (EPS 100) σε σχέση με την περίπτωση πλάκας πάχους 20 cm όπου δεν τοποθετείται γεωαφρός.

Στην περίπτωση πιο δύσκαμπτου εδάφους με Κεδ=100.000 kΝ/m3, οι αντίστοιχες μειώσεις ανέρχονται σε 97% (EPS 50), 99% (EPS 50) και 100% (EPS 100) για τις ροπές για την περίπτωση της κεντρικής πλάκας.
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η θεμελίωση με χρήση γεωαφρού σε σχέση με τις συνήθεις συνθήκες θεμελίωσης επιφέρει:

1. Μείωση κατά 80% σε οπλισμό ανοίγματος και στήριξης

2. Μείωση στον όγκο του σκυροδέματος κατά:

20% ΕΣΧΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5x5, 4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 0.30x1.00

25% ΕΣΧΑΡΑ ΠΛΑΚΩΝ 5x5, 4x7 ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 0.25 x 0.70

Δεδομένου, όμως, ότι απαιτείται ο ελάχιστος οπλισμός στην περίπτωση χρήσης είτε του EPS 50 ή του EPS 100, προτείνεται η επιλογή του οικονομικότερου εκ των δύο.

Επιπλέον οφέλη:

α) επιτάχυνση του χρόνου κατασκευής,

β) οικονομικότερη διαστασιολόγηση της πλάκας ισογείου ή υπογείου, και

γ) δυνατότητα ρεαλιστικής ανάλυσης της συμπεριφοράς του συστήματος θεμελίωσης.
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ EPS

Διαμόρφωση Δαπέδου Θεμελίωσης (Ταμπάνι)

Διαμόρφωση Δαπέδου Θεμελίωσης (Ταμπάνι)

Διάστρωση Σκυροδέματος Καθαριότητας

Διάστρωση Σκυροδέματος Καθαριότητας

Τοποθέτηση Ξυλοτύπου Θεμελίωσης

Τοποθέτηση Οπλισμών

Τοποθέτηση Οπλισμών

Σκυροδέτηση Θεμελίων ΧΩΡΙΣ Επικάλυψη Άνω Μέρους Σιδηροπλισμών

Αφαίρεση ξυλοτύπων (φθορά)

Επιχώσεις Φατνωμάτων σύμφωνα με Πρότυπη Μέθοδο (3α-Διαβροχη-Συμπυκνωση ανά 30 Εκ.

Τοποθέτηση EPS

Επιμελής Καθαρισμός(Πλύσιμο) άνω Τμημάτων Πεδίλων  - Πεδιλοδοκών

Τοποθέτηση Σιδηροπλισμού Δαπέδου Υπογείου

Τοποθέτηση Σιδηροπλισμού Δαπέδου Υπογείου

Σκυροδέτηση

Σκυροδέτηση κουστούμι

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ EPS

ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1/10 ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΘΗΖΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΟΛΑΠΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ)

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΚΩΝ ΠΛΑΚΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ~20CM

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ  7 CM

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Διαστάσεις πλακών: 5 m x 5 m , 4 m x 7 m

h1: Αρχικό πάχος πλάκας h1 = 20 cm → Τελικό πάχος πλάκας h1 =7 cm

h2: Πάχος σκυροδέματος εξομάλυνσης h2 =10 cm

Διαστάσεις πεδιλοδοκών:

bw x h: 0.25m x 0.7m & 0.30m x1.00m

hf: Ύψος φτερού πεδίλου

bf: Πλάτος φτερού πεδιλοδοκού


ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θεμελίωση χωρίς EPS

• πλάκα : 0.20 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 9.500 €

• γεμίσματα: 200 m3 x 20 €/m3 = 4.000 €

• ξυλότυποι : 50 m3 x 60 €/m3 = 3.000 €

Συνολικό κόστος = 16.500 €

Θεμελίωση με EPS50

• πλάκα : 0.07 m x 225 m2 x 210 €/m3 ≈ 3.300 €

• EPS50 : 200 m3 x 40 €/m3 = 8.000 €

Συνολικό κόστος = 11.300 €

09-04-01-109-0919 img09 04 01 109 0923 img09 04 01 109 0928 img09 04 01 109 0929 sta09 04 01 109 0934 img 2 


Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες της εφαρμογής, μπορείτε να επισκεφθείτε την περιοχή της ιστοσελίδας "Τεκμηρίωση - Documents - Θεμελιώσεις" ή να κατεβάσετε τις σχετικές παρουσιάσεις powerpoint.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Δ/ντή του Συνδέσμου στο e-mail: info@epshellas.com

 

 

 


 

Radie


Πρόσφατα μελετήθηκε και παρουσιάστηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο EPS, μια νέα και πρωτοπόρα εφαρμογή του γεωαφρού EPS στην θεμελίωση των κτιρίων.
 

Η εφαρμογή αυτή συνδυάζει τις εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του υλικού για να επιλύσει χρόνια προβλήματα του χώρου των κατασκευών.
 

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την χρησιμοποίηση του υλικού σε εφαρμογές θεμελιώσεων μεγάλων έργων υποδομής το υλικό προτείνεται για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων με την τεχνική της γενικής κοιτόστρωσης ή Radier (γαλλική λέξη που προφέρεται: ραντιέ).
 

Η χρήση του EPS προσφέρεται επειδή:

Μειώνει σημαντικά το πάχος της πλάκας θεμελίωσης στο ελάχιστο δυνατόν, βάση της μελέτης θεμελίωσης.

Εμποδίζει - αποσβένει τις διαφορικές καθιζήσεις του εδάφους.

• Μας δίνει την δυνατότητα να θεμελιώσουμε σε μεγαλύτερο (υγιέστερο) βάθος, χωρίς στατική επιβάρυνση του εδάφους θεμελίωσης.

Καλύπτει κάθε απαίτηση αντοχής αφού μπορεί να παραχθεί με θλιπτικές αντοχές κατά παραγγελία, από:

30 kpa = 0,306 at = 0,306 kg/cm2 έως και

500 kpa = 5,10 at = 5,10 kg/cm2