Πρότυπα & Νομοθεσία

Εφαρμογές Γεωαφρού:

ΕΛΟΤ ΕΝ 14933:2007: «Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή».

ΠΕΤΕΠ «Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) σε έργα Πολιτικού Μηχανικού»

09 f1000007Άλλα προϊόντα:

ΕΛΟΤ EN 15037.04: «Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυστερίνη»

ΕΛΟΤ EN 14509: «Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα – Προδιαγραφές»