Σήμανση & Πιστοποίηση προϊόντων EPS

Τα θερμομονωτικά και δομικά προϊόντα EPS παράγονται και τυποποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ΕΝ 13163, ΕΝ13499 – ETAG004, ΕΝ 14933 και ΕΝ 14309, ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σημαίνονται με σήμανση CE πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα δομικά υλικά και προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται μόνιμα σε μια κατασκευή, προβλέπεται από την 01/01/2003 για την Ε.Ε. ότι πρέπει να φέρουν ση σήμανση CE.

Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει, προειδοποιεί και παροτρύνει τον πολίτη – πελάτη να αγοράζει μόνο προϊόντα τα οποία φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση, η οποία είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, σαφώς και διασφαλίζει τον καταναλωτή ότι το προϊόν το οποίο αγοράζει είναι αυτό το οποίο αναφέρει η πινακίδα.